Measures
Lĩnh vực hoạt động KH&CNTổng số
Tổng số
382
1. Khoa học tự nhiên
16
2. Khoa học KT&CN
181
3. Khoa học y, dược
33
4. Khoa học nông nghiệp
28
5. Khoa học xã hội
118
6. Khoa học nhân văn
6