Năm
2023
Nguồn cấp kinh phí
Loại chiTổng chi1.1 Ngân sách nhà nước - Trung ương1.2 Ngân sách nhà nước - Địa phương2. Ngoài ngân sách nhà nước3. Nước ngoài
Tổng chi
496,38479,715224,562181,94210,165
1. Chi đầu tư phát triển KH&CN
33,4771,4544,67324,3503,000
2. Chi sự nghiệp KH&CN
446,27178,161213,162149,0945,854
3. Chi khác cho KH&CN
16,6361006,7278,4981,311