Năm
2023
Tình trạng tiến hành
Loại hình nhiệm vụ1. Số nhiệm vụ chủ nhiệm là nữ2.1 Số phê duyệt mới trong năm2.2 Số chuyển tiếp từ năm trước3. Số được nghiệm thu4. Số đã đưa vào ứng dụngTổng số nhiệm vụ (=2.1+2.2)
Tổng số nhiệm vụ KH&CN
4697205126633321,232
1. Số đề tài/đề án KH&CN
4246104676032891,077
2. Số dự án KH&CN
45110456043155