Năm
2022
Tình trạng tiến hành
Cấp quản lý1. Số nhiệm vụ chủ nhiệm là nữ2.1 Số phê duyệt mới trong năm2.2 Số chuyển tiếp từ năm trước3. Số được nghiệm thu4. Số đã đưa vào ứng dụngTổng số nhiệm vụ (=2.1+2.2)
Tổng số nhiệm vụ
3866594975212491,156
1. Cấp quốc gia
104366140
2. Cấp bộ
11143920353
3. Cấp tỉnh/thành phố
6413613212731268
4. Cấp cơ sở
301505290368214795