Measures
Loại hình tổ chứcSố lượng
Tổng số
116
1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
54
2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
8
3. Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
47
4. Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khác
7