Nhân lực hội nhập quốc tế
Trình độ chuyên mônTổng số nhân lựcTrong đó: Số người có trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lênTrong đó: Số người được đào tạo tại nước ngoài
Tổng số
9,0401,729339
1. Tiến sĩ
992421181
2. Thạc sĩ
2,594703129
3. Đại học, cao đẳng
5,45460529