Measures
Loại hình tổ chứcSố lượng
Tổng số
86
1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
48
2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
11
3. Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
19
4. Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khác
8