Nhân lực NC&PT
Chức năng làm việc1. Nhân lực cho NC&PT2. Nhân lực cho NC&PT là Nữ
Tổng số
5,2622,759
1. Cán bộ nghiên cứu
4,1532,140
2. Nhân viên kỹ thuật
429229
3. Nhân viên hỗ trợ
680390