Nhiệm vụ KH&CN
Cấp quản lý1. Tổng số nhiệm vụ thực hiện trong năm (=2+3)2. Số chuyển tiếp từ năm trước3. Số được phê duyệt mới trong năm4. Số nhiệm vụ được nghiệm thu trong năm5. Số nhiệm vụ được ứng dụng (giai đoạn 2018-2019)
Tổng số
1,113412701612377
1. Cấp quốc gia
2018251
2. Cấp bộ
4033743
3. Cấp tỉnh
17172998669
4. Cấp cơ sở
855274581511299
5. Cấp khác
27151265