Measures
Nguồn cấp kinh phíTổng số
Tổng số
218,114
1.1 Ngân sách trung ương
19,127
1.2 Ngân sách địa phương
151,503
2.1 Từ nguồn doanh nghiệp
12,582
2.2 Từ nguồn tự có
23,229
2.3 Từ nguồn khác
7,736
3. Nước ngoài
3,937