Measures
Loại chiTổng số
Tổng số
218,114
1. Chi đầu tư phát triển KH&CN
25,909
2.1 Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
16,579
2.2 Nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương
5,617
2.3 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
56,816
2.4 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
59,774
2.5 Nhiệm vụ KH&CN khác
15,807
3. Chi khác
37,612