Loại hình tổ chức
Tổng nhân lực KH&CNTổng số1. Tổ chức nghiên cứu và phát triển2. Cơ sở giáo dục đại học3. Tổ chức dịch vụ KH&CN
1. Tổng số nhân lực KH&CN
5,6141,5013,0831,030
2. Số nhân lực KH&CN là Nữ
2,5617061,392463
3. Số nhân lực KH&CN trình độ cao đẳng trở lên
4,1961,3392,077780