Chức danh
Tổng nhân lực KH&CNTổng số1. Giáo sư2. Phó giáo sư
1. Số nhân lực KH&CN trình độ cao đẳng trở lên
1021983
2. Số nhân lực KH&CN là Nữ
20119
3. Số nhân lực KH&CN dân tộc thiểu số
211