Loại hình tổ chức
Tổng thuTổng số1. Tổ chức nghiên cứu và phát triển2. Cơ sở giáo dục đại học3. Tổ chức dịch vụ KH&CN
Tổng số
1,676,386274,8191,099,704301,863
1.1. Từ ngân sách nhà nước - Trung ương
30,33211,80116,8631,668
1.2. Từ ngân sách nhà nước - Địa phương
612,029113,189464,91533,925
2. Từ phí, lệ phí
301,9595,466296,47320
3.1. Từ hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
43,66623,57210,2819,813
3.2. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
677,667110,188311,042256,437
4. Từ viện trợ không hoàn lại, ODA, nguồn nước ngoài khác
10,73310,6031300